Kezdőlap
26/2002. (XI. 29.) GKM rendelet Nyomtatás E-mail
26/2002. (XI. 29.) GKM rendelet
a hajós és tengerész szolgálati könyvről
A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. §-a (2) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a törvény 48. §-ában foglaltakra is - a következőket rendelem el:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya a magyar lobogó alatt közlekedő úszólétesítményen szolgálatot teljesítő személyekre, továbbá - amennyiben nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik - idegen lobogó alatt közlekedő úszólétesítményen szolgálatot teljesítő magyar állampolgárokra terjed ki.
2. § (1) A szolgálat magyar lobogó alatt közlekedő
a) belvízi úszólétesítményen hajós szolgálati könyv (1. számú melléklet),
b) tengeri hajón tengerész szolgálati könyv (2. számú melléklet) (a továbbiakban együtt: szolgálati könyv) birtokában látható el.
(2) A szolgálati könyvet tulajdonosa a behajózás során belvízi úszólétesítményen teljesített szolgálat esetén az úszólétesítmény vezetőjének, magyar lobogójú tengeri hajón teljesített szolgálat esetén a hajóparancsnoknak köteles átadni a bejegyzések rögzítése és megőrzés céljából. A szolgálati könyvet a tulajdonos kérésére mindig és késedelem nélkül vissza kell szolgáltatni.
(3) A szolgálati könyvet hatóság felhívására be kell mutatni.
A szolgálati könyv kiállítása
3. § (1) Kérelem alapján
a) a hajós szolgálati könyvet a külön jogszabályban meghatározott megyei közlekedési felügyelet,
b) a tengerész szolgálati könyvet a Közlekedési Főfelügyelet
állítja ki az e rendeletben rögzített tartalommal és formában.
(2) Kedvtelési célú hajóvezetői képesítéssel rendelkező személy részére a hajózási hatóság valamennyi oldalán "Kedvtelési célú hajóvezető részére" felülbélyegzéssel szolgálati könyvet állít ki. A felülbélyegzés hajós szolgálati könyvnél magyar, német és orosz nyelven, tengerész szolgálati könyvnél angol nyelven történik. A felülbélyegzés mintáját a 3. számú melléklet tartalmazza.
(3) A szolgálati könyv kiállítását a hajózási hatóságnál az alábbi mellékletek benyújtásával kell kérelmezni:
a) egy kitöltött, saját kezű aláírással ellátott adatlap,
b) 2 db színes igazolványkép,
c) az egészségi alkalmasságot tanúsító, külön jogszabályban megállapított orvosi bizonyítvány, illetve igazolás,
d) idegen lobogójú hajón teljesített szolgálat esetén a lobogó szerinti állam hatósága által kiállított szolgálati könyv, vagy annak hiteles másolata, illetve az úszólétesítmény vezetőjének nyilatkozata a szolgálatban töltött időről,
e) csere esetén a megrongálódott szolgálati könyv,
f) a szolgálati könyv kiállítási díjának befizetését igazoló feladóvevény.
(4) Tengerész szolgálati könyv kiállítása iránti kérelem esetén a (3) bekezdésben meghatározottakon kívül csatolni kell
a) a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi és elsősegély-nyújtási ismeretekről szóló igazolást,
b) a hajózási hatóság vagy az általa megbízott szerv előtt személyi túléléstechnikai, alapfokú tűzvédelmi és személyi biztonságtechnikai, a hajó személyzetéért viselt felelősségi és környezetvédelmi ismeretekből tett vizsgáról az igazolást.
(5) A hajós, illetve a tengerész szolgálati könyv valamennyi oldalán fel kell tüntetni a szolgálati könyv sorszámát.
(6) A hajós szolgálati könyvet magyar, német és orosz nyelven kell kiadni és azt magyar nyelven kell vezetni, illetve abba bejegyzést tenni.
(7) A tengerész szolgálati könyvet magyar és angol nyelven kell kiadni, vezetni és abba bejegyzéseket tenni.
A szolgálati könyvek elismerése
4. § (1) Nem magyar hajózási hatóság által kiadott szolgálati könyv viszonosság vagy nemzetközi szerződés alapján ismerhető el.
(2) A külföldi hatóságok által kiállított szolgálati könyvek elismeréséről a Közlekedési Főfelügyelet nyilvántartást vezet, és azt a Közlekedési Értesítőben közzéteszi.
A szolgálati könyv adatainak nyilvántartása
5. § A szolgálati könyv adatait, valamint a kiadott szolgálati könyveket a kiadó hajózási hatóság tartja nyilván.
Bejegyzés a szolgálati könyvbe, a szolgálati könyv kezelése
6. § (1) A szolgálati könyvbe a (2) bekezdésben és külön jogszabályban foglalt kivételtől eltekintve bejegyzéseket a hajózási hatóság, az egészségi alkalmasságot vizsgáló orvos vagy hajózási hatósági jogkörében eljárva a konzuli tisztviselő tehet.
(2) A be-, illetve kihajózások adatait, továbbá a szolgálati időt és megtett utakat a szolgálati könyvbe az úszólétesítmény vezetője jegyzi be.
7. § (1) A hajós szolgálati könyvet külön jogszabályban foglalt szabályok szerint kell az úszólétesítményen tartani, vezetni és kezelni.
(2) A hajós szolgálati könyvben az előző útra vonatkozó bejegyzéseket legkésőbb a következő út megkezdése előtt kell megtenni. A hajós szolgálati könyv vezetésének részletes szabályait a hajós szolgálati könyvhöz csatolt útmutató tartalmazza.
(3) A tengerész szolgálati könyvben a behajózásra vonatkozó bejegyzést legkésőbb a behajózást követő 24 órán belül kell megtenni.
(4) A szolgálati könyvet tulajdonosa legalább 12 havonta köteles hitelesítésre (láttamozásra) a kiállító hajózási hatóságnak bemutatni.
(5) A tengerész szolgálati könyv tulajdonosa, amennyiben szolgálati okokból nem tudja szolgálati könyvét a (4) bekezdésben foglalt határidőre hitelesíttetni, köteles a hajózási hatóságnál azt első hazaérkezését követően haladéktalanul hitelesíttetni.
(6) A nem magyar lobogó alatt történt be- és kihajózásokat a szolgálati könyv tulajdonosa külföldi hajózási hatóságnál is hitelesíttetheti.
Hatósági eljárás
8. § (1) A szolgálati könyv kiállítása, valamint abban a szolgálati adatok hitelesítése, továbbá a képesítések hatósági bejegyzése külön jogszabály alapján díjköteles.
(2) Elveszett, illetve használhatatlanná vált szolgálati könyv helyett újat, kérelemre, a kiállító hajózási hatóság állít ki.
(3) A hitelesítésre benyújtott szolgálati könyvben a hajózási hatóság a hajónapló, illetve a hitelesített hajónapló-kivonat alapján hitelesíti az úszólétesítményen eltöltött szolgálati időt, továbbá a megtett utakat.
(4) A szolgálati könyv beteltével, az úszólétesítményen eltöltött utolsó szolgálati idő igazolását követően, a hajózási hatóság lezárja a szolgálati könyv utolsó oldalát.
(5) A szolgálati könyv beteltével a kérelmező köteles az első és a legutóbb betelt szolgálati könyvét a hajózási hatóságnak bemutatni.
(6) A nem hajózási hatóság előtt tett vizsgán megszerzett képesítést a szolgálati könyvbe az eredményes vizsga letételét igazoló okirat bemutatása ellenében a kiállító hajózási hatóság jegyzi be.
Záró és átmeneti rendelkezések
9. § Ez a rendelet 2002. december 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti:
a) a hajós és a tengerész szolgálati könyvről szóló 5/1983. (X. 6.) KM rendelet és a módosítására kiadott 23/1996. (XII. 4.) KHVM rendelet,
b) a hajózással kapcsolatos egyes jogszabályok módosításáról szóló 8/1994. (II. 11.) KHVM rendelet 6. §-a,
c) az egyes közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 46/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet 23. §-a.
10. § (1) Az e rendelet hatálybalépése előtt kiadott hajós szolgálati könyvek beteltükig, de legkésőbb 2005. december 31. napjáig, az ideiglenes szolgálati könyvek lejáratukig, de legkésőbb a rendelet hatálybalépésétől számított 1 évig érvényesek. A rendelet hatálybalépése előtt magyar állampolgár részére kiállított ideiglenes szolgálati könyvet érvényességének lejártáig a hajózási hatóság díjmentesen cseréli ki.
(2) Az e rendelet hatálybalépése előtt kiadott tengerész szolgálati könyvek beteltükig, de legkésőbb 2005. december 31. napjáig érvényesek. Az e rendelet hatálybalépése előtt használatban lévő mintájú tengerész szolgálati könyvben a "személyi szám" rovatot üresen kell hagyni.
(3) A sporthajós könyvek 2003. december 31. napjáig érvényesek. Amennyiben a sporthajós könyv tulajdonosa a 3. § (2) bekezdése alapján szolgálati könyv kiállítását kérelmezi, a sporthajós könyvben rögzített korábban teljesített hajózási gyakorlatot a kiállító hajózási hatóság vezeti át a hajós szolgálati könyvbe.
 
standard.png

Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
Még nincs azonosítód? Regisztrálj
logo.jpg

Magyar Belvízi Fuvarozók Szövetsége

Székhely:   1137 Budapest, Carl Lutz rakpart 29.

Tel:           +36 30 990 5795

E-mail:       Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges