Alapszabály
  BELVIZI FUVAROZÓK SZAKMAI SZÖVETSÉGÉNEK 2005. április 26. napján módosított és egységes szerkezetbe foglalt

A L A P S Z A B Á L Y A

A BELVIZI FUVAROZÓK SZAKMAI SZÖVETSÉGÉNEK - a továbbiakban: Szövetség – közgyűlése a Szövetség 2005. április 26-én megtartott Közgyűlésen hozott 3/2005, 4/2005, 5/2005, 6/2005, 7/2005, 8/2005 (2005.04.26) számú határozatok alapján a Szövetség Alapszabályát az alábbiak szerint módosítják és foglalják egységes szerkezetbe az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben foglaltaknak megfelelően:

                                                                                                                                            
I.

A Szövetség neve, székhelye, jogállása

A Szövetség neve:

Magyar Belvízi Fuvarozók Szövetsége

A Szövetség idegen nyelvű elnevezése:

Verband der ungarischen Binnenschiffstransporteuren

A Szövetség székhelye:

1139 Budapest, Frangepán utca 7. I. em. 105.

A Szövetség jogállása:
A Szövetség társadalmi szervezet, jogi személy.
II.
A Szövetség célja és tevékenysége

A Szövetség célja és feladata, hogy – haszonszerzési cél nélkül – képviselje a magyar belvízi fuvarozók érdekeit a belvízi fuvarozási tevékenységhez kapcsolódó területeken, így, a belvízi fuvarozókra vonatkozó, őket érintő jogszabályok előkészítése, alkotása és alkalmazása során, ezen belül különösen az alábbi területeken:

-         a vízi közlekedésről szóló törvény módosítása,

-         a hajózási engedélyek kiadása,

-         a hajók lajstromozására vonatkozó előírások módosítása,

-         a hajózási szabályzat módosítása,

-         a kikötők létesítése, a kikötők működésére vonatkozóan jogi, gazdasági feltételek módosítása,

-         a magyar belvízi fuvarozókat érintő nemzetközi egyezmények és jogszabályok alkotása ill. módosítása területén.

A Szövetség céljai és feladatai ellátásában köteles és jogosult a magyar belvízi fuvarozók érdekeit akként megjeleníteni, hogy minősítési anyagok és szakmai vélemények kialakításával segítse az országos és nemzetközi szövetségeket illetve az azokon kívüli, belvízi hajózással foglalkozó szervezeteket, valamint a magyar hajózás ügyét nemzetközi kapcsolatokban is képviselni.    

A Szövetség a fenti céljainak megvalósítása érdekében különösen az alábbi tevékenységeket folytatja:

-         tagjai számára érdekvédelmi és érdekképviseleti tevékenységet végez, ideértve a hatóságokkal, szolgáltató társságokkal, valamint más természetes és jogi személyekkel való kapcsolattartást,

-         ellátja a tagjai szakmai érdekvédelméhez kapcsolódó feladatokat,

-         hozzásegíti tagjait a számukra szükséges belvízi hajózási műszaki, gazdasági és jogi ismertek megszerzéséhez és tájékoztatást ad a tudomására jutott jogszabályok, szakmai előírások, szabályzatok stb. változásairól,

-         elősegíti a tagok és érdeklődők közötti hatékony információ- és tapasztalatcserét,

-         segítséget nyújt tagjai számára a magyarországi ügyintézéshez, ideértve a tájékoztatást a szükséges hatósági eljárásokról,

-         közreműködik a jogszabály előkészítés során, amennyiben ezt jogszabály lehetővé teszi vagy a kodifikációban illetékes szerv ezt igényli, illetve a jogszabálytervezeteket és előterjesztéseket szakmai szempontból véleményezi,

-         segíti a tagjai felkészülését a hajózási jogszabályok megváltozására, különös tekintettel az európai uniós tagsággal kapcsolatos ismeretekre,

-         javaslatokat és kezdeményezéseket dolgoz ki az egyesületi célok minél hatékonyabb előmozdítása érdekében,

-         együttműködik a hasonló célú és/vagy tevékenységet ellátó érdekképviseleti, szakmai és más társadalmi szervezetekkel, ideértve a nemzetközi szervezeteket is.

A Szövetség céljának megvalósítása, feladatainak ellátása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik a Szövetség eredményes működését és céljainak megvalósítását.

Az Egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet.

III.
A Szövetség tagsága

1. A Szövetség tagja lehet minden magyar jogi és természetes személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki

-         belvízi fuvarozásra alkalmas fuvareszközzel rendelkezik és társasága vagy vállalkozása a Közlekedési Főfelügyelet, mint hajózási hatóság által kiadott érvényes hajózási engedéllyel rendelkezik és elfogadja a Szövetség Alapszabályát,

vagy

-         a Szövetség célkitűzéseit és a Szövetség Alapszabályát írásbeli nyilatkozattal elfogadja

 

A rendes tag felvételéről – írásbeli felvételi kérelme alapján – a Szövetség Elnöksége dönt.

 

A tagfelvételről az Elnökség a tag kérelme alapján dönt.

 

A tagfelvételt kérőnek kérelmében nyilatkoznia kell, hogy a jelen pontban foglalt feltételeknek megfelel, továbbá a Szövetség alapszabályát, céljait, szellemiségét magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 

A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem elfogadásával keletkezik.

2. Pártoló tag lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a Szövetség Alapszabályát elfogadja, valamint erkölcsileg és anyagilag támogatja a Szövetség működését.

A tagfelvétel a rendes tagokra vonatkozó szabályok szerint történik.

A pártoló tag, illetve képviselője tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen, szintén igénybe veheti a Szövetség szolgáltatásait, de tisztségre nem választható, szavazati joga nincs. Egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval.

 

3. A Szövetség Főtitkára köteles a Szövetség tagjairól nyilvántartást vezetni és a tagok részére tagsági igazolást kiállítani.

4. A Szövetség tagjának jogai:

        részt vehet a Szövetség tevékenységében és rendezvényein, melyeken jogosult kezdeményezni egyes kérdések megvitatását,

        jogosult a Közgyűlésen szavazati joggal részt venni, felszólalni, határozati javaslatot tenni,

        a határozatok meghozatalában részt vehet, észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat;

        a Szövetség működésével kapcsolatban észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat;

        ajánlásokat tehet a Szövetséget érintő kérdések megtárgyalására;

        felvilágosítást kérhet a Szövetség tevékenységéről, amelyre az Egyesület 30 napon belül köteles választ adni;

        a természetes személy tag 18. életévének elérése után választhat, illetve választható, személyesen a Szövetség ügyintéző és képviseleti szerveibe, illetve tisztségeire;

        a jogi személy és a jogi személyiséggel nem rendelkező tag törvényes képviselőik útján választhat, illetve választható, a Szövetség ügyintéző és képviseleti szerveibe, illetve tisztségeire

        indítványt tehet a Közgyűlés napirendi pontjaira;

        betekinthet a Szövetség nyilvántartásába;

        a tagok egyharmada írásban ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés összehívását kezdeményezheti.

 A Szövetség természetes személy tagjai jogaikat személyesen vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező képviselőik útján gyakorolhatják. A jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező tagok jogaikat képviselőik, illetve ezek teljes bizonyító erejű magánokirattal rendelkező maghatalmazottja útján gyakorolják.
4. A Szövetség tagjának kötelezettségei
-         a Szövetség Alapszabályát, belső szabályzatait, határozatait megtartani
-         a Szövetség célját és szellemiségét tiszteletben tartani
-         a Szövetség által kitűzött célok megvalósítását elősegíteni
-         a Szövetség munkájában részt venni
-         a Szövetség közgyűlésének a tagokra kötelező határozatait betartani, annak megfelelően eljárni
-         a Szövetség közgyűlése által meghatározott mértékű tagdíjat határidőben megfizetni

 

5. A tagsági viszony megszűnik:

-         a III./1. pontban meghatározott feltételek tartós – legalább 3 hónap időtartamú – vagy végleges megszűnésével,

-         jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező tag jogutód nélküli megszűntével,

-         jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező tag jogutóddal történő megszűntével, amennyiben a jogutód tag nem rendelkezik a tagsági viszonyhoz szükséges, III./1. pontban meghatározott speciális feltételekkel,

-         természetes személy tag halálával,

-         a Szövetség megszűnésével,

-         a tag kilépésével,

-         a tag kizárásával.

6. Az Elnökség kizárja a Szövetség tagjai közül kétharmados szótöbbségével azt a tagot, aki valamely a Szövetségi tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, így különösen ha  

        a tag három hónapnál régebben lejárt esedékességű tagdíját írásbeli felszólítás ellenére, az írásbeli felszólításban megjelölt határidőben sem fizette meg,

        a tagot bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyektől eltiltott,

        a tag a Szövetség céljával, szellemiségével vagy Alapszabályával össze nem egyeztethető tevékenységet folytat, magatartást tanúsít.

 

Az Elnökség tagjainak fegyelmi ügyében a Közgyűlés dönt.

A kizárt tag a kizárással kapcsolatos határozat ellen, tizenöt napon belül a Szövetség Közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A kizárás kérdésében a Közgyűlés a soron következő rendes Közgyűlésen egyszerű szótöbbséggel dönt.

A kizárt tag tagsági viszonya az Elnökség kizárást kimondó, amennyiben pedig az Elnökség határozata fellebbezésre kerül, a Közgyűlés kizárást jóváhagyó határozata napjával szűnik meg.

 

7. A kilépési szándékot az Elnökséghez kell írásban bejelenteni. A kilépő tag kilépettnek tekinthető az Elnökséghez megküldött és az Elnökség valamely tagja által átvett lemondó nyilatkozatával az Elnökség általi átvétel időpontjában.

 

A kilépő tag tagsági viszonya a kilépési nyilatkozat Elnökség valamely tagja által történt átvételével / a kilépés évének december 31. napján szűnik meg.

 

8. A Szövetség bármely tagja jogosult írásban bejelenteni vagy az Elnökség hivatalból jogosult megállapítani, hogy a tagsági viszony 3./1 pontban meghatározott feltételei átmenetileg vagy véglegesen megszűntek. A tagsági jogviszony 3./1 pontban meghatározott feltételek 3 hónapos időtartamú vagy végleges megszűnése miatti megszűnését az Elnökség köteles és jogosult megállapítani. Ebben az esetben a tagsági jogviszony az Elnökség határozatával, de az Elnökség határozathozatali évének december 31. napján szűnik meg. 
9. A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett és tagsága időtartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól.
IV.

A Szövetség szervezete

1. A Szövetség szervei:

Közgyűlés,

Elnökség.

I. KÖZGYŰLÉS

A Közgyűlés a Szövetség legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkot.

A Közgyűlést évente egyszer össze kell hívni a hely, az időpont és a napirendi pontok közlésével.

A tagnyilvántartásban szereplő tagok részére meghívót kell küldeni legalább tíz nappal a Közgyűlés időpontja előtt. A közgyűlési meghívóban közölni kell azt az időpontot, amelyben az ismételt Közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott Közgyűlés nem határozatképes.

 

A megismételt Közgyűlés a meghívóban közölt napirendi pontok körében a jelenlevők számára tekintet nélkül határozatképes.

 

A Közgyűlés összehívását írásban kérheti a tagok egyharmada a cél és az ok megjelölésével, ebben az esetben az elnök harminc napon belül köteles összehívni a Közgyűlést.

A Közgyűlést abban az esetben is össze kell hívni:

– ha az Elnökség rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek,

– ha a felügyeleti szerv a Közgyűlés összehívását elrendeli.

A Közgyűlés összehívása az Elnök feladata.

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint a fele jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlés változatlan napirend mellett határozatképes a megjelent tagok számától függetlenül.

A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a Közgyűlés levezetésével mást is megbízhat.

A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az Elnök és két, a Közgyűlés által megválasztott tag hitelesít.

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

– a Szövetség megalakulásának, feloszlásának, más Szövetséggel, társadalmi szervezettel történő egyesülésének elhatározása;

– az Alapszabály elfogadása és módosítása;

– tisztségviselők megválasztása és visszahívása;

– tagdíj mértékének megállapítása;

– az Elnökség éves beszámolójának elfogadása;

- döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal;

- az Elnökség fegyelmi határozata elleni jogorvoslat elbírálása.

A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

A jelenlévő tagok kétharmados szótöbbsége szükséges:

– az Alapszabály elfogadásához, módosításához;

– a Szövetség feloszlásához, más Szövetséggel, társadalmi szervezettel történő egyesülés kimondásához.

A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik. Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes szavazatok több mint felét, abban az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani.

A megismételt szavazás győztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz.

A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A tagok szótöbbséggel hozott határozattal a nyilvánosságot kizárhatják, ha valamely Szövetségi tag jogos magánérdekének védelme vagy közérdek ezt szükségessé teszi.

Az Elnök a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi, gazdasági szervezetek és magánszemélyek képviselőit.

A Közgyűlési határozatot az érintettekkel igazolható módon közölni kell. Az Elnök köteles a Közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe bevezetni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható.

II. Elnökség

Az Elnökség két Közgyűlés közötti időszakban – a kizárólagos hatásköröket kivéve – gyakorolja a Közgyűlés hatáskörét, irányítja a Szövetség működését.

Az Elnökség tagjait a Közgyűlés titkos szavazással a jelen Alapszabályban a tisztségviselők megválasztására vonatkozó szabályok szerint 5 éves időtartamra választja. Az Elnökségnek csak olyan nagykorú személy lehet a tagja, aki nincsen eltiltva a közügyek gyakorlásától és tagja a Szövetségnek.

Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik.

Az Elnökséget az Elnök írásban hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább tíz nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. Az Elnökség ülései nyilvánosak.

 

Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

 

Az Elnökség ülései határozatképesek, amennyiben azon legalább 2 Elnökségi tag jelen van. Határozatképtelenség esetén legkésőbb 30 napon belül az Elnökséget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon legalább 2 Elnökségi tag jelen van. Az Elnökség üléseire – annak tárgykörére figyelemmel – esetenként további tagok hívhatók meg.

Az Elnökség ügyrendjét maga állapítja meg.

Az Elnökség feladata és hatásköre:

– tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás;

– a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Közgyűlés munkáját elősegítő szervező tevékenység;

– a Szövetség gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés előkészítő munka, az éves programok, költségvetés megvitatása és elfogadása;

– a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatának megvitatása és elfogadása;

– az Elnök éves beszámolójának elfogadása;

– személyzeti munka irányítása;

– tisztségviselők, ügyintézők beszámoltatása;

- a Szövetség tagjának kizárásával kapcsolatos eljárás;

- az Elnökség ügyrendjének elfogadása;

- a Szövetség etikai szabályainak előkészítése és Közgyűlés elé terjesztése;

- az Elnök előzetes felhatalmazása tartós (1 évnél hosszabb időre szóló) kötelezettségvállalást tartalmazó és / vagy 100.000,- Ft-ot meghaladó ügyértékű szerződés megkötésére;

– minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, és amelyeket az Elnökség hatáskörébe von.

 

Az Elnökség határozatait szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

 

Az Elnök köteles az Elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe bevezetni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból az Elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható.

 

III. A Szövetség tisztségviselői

A Szövetség elnöke

A Szövetség elnökét 5 éves időtartamra, titkos szavazással a vezető tisztségviselők megválasztására a jelen Alapszabályban megjelölt szabályok szerint a Közgyűlés választja, aki tevékenységével a Közgyűlésnek felelős.

Az Elnök a Szövetséget reprezentáló, szakmai tekintéllyel rendelkező személy, akinek elsődleges feladata a hasonló célú hazai és külföldi szervezetekkel való kapcsolattartás a Szövetség megjelenítése hazai és nemzetközi fórumokon.

Az Elnök feladata és hatásköre:

– a Szövetség tevékenységének irányítása;

– a Közgyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése;

– döntés és intézkedés az Elnökség ülései közötti időszakban az Elnökség hatáskörébe tartozó kérdésekben;

– a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának irányítása és ellenőrzése;

– kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel;

– irányítja az Elnökség munkáját;

– vezeti az Elnökség üléseit;

– képviseli a Szövetséget;

– intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben;

– összehívja az Elnökség üléseit;

– vezeti az ügyintéző apparátust;

– irányítja a Szövetség gazdálkodását;

– utalványozási jogot gyakorol;

– gyakorolja a munkáltatói jogokat;

– minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utal.

Az Elnök megbízatása megszűnik, amennyiben a Közgyűlés visszahívja, az Elnök lemond vagy elhalálozik.

 

V.
A Szövetség vagyona és gazdálkodása

1. A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet az Elnökség fogad el. A Szövetség gazdálkodásáról az Elnökség jelentést készít, amelyet elfogadás céljából a Közgyűlés elé terjeszt.

2. A Szövetség működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik:

– tagsági díjak, amelyet a Közgyűlés állapít meg;

– magán és jogi személyek támogatásai;

– a Szövetség gazdasági, vállalkozási tevékenységéből származó bevétel;

– rendezvény bevétel;

– egyéb bevételek.

3. A Szövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A Szövetség tagjai a Szövetség tartozásaiért – a befizetett tagdíjakon túlmenően – nem felelnek.

4. A Szövetség vállalkozási tevékenységéből származó bevételének megállapítását a társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi.

5. A Szövetség pénzeszközeit számlán kezeli.

VI. A Szövetség képviselete
A Szövetséget az Elnök önállóan jogosult képviselni.
A Szövetség bankszámlája felett a Szövetség elnöke a Szövetség mindenkori elnökségi tagjainak egyikével együttesen jogosult rendelkezni.
VII.
A Szövetség megszűnése

1. A Szövetség megszűnik:

– ha a Közgyűlés a Szövetség feloszlását kimondja,

– ha feloszlatják,

– ha más szervezettel egyesül,

– ha a Szövetség szétválik,

– ha megszűnését megállapítják.

A Szövetség megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik, felszámolóként a Szövetség volt ügyintéző szerve, az Elnökség jár el.

VIII.
Vegyes és záró rendelkezések

Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, az 1989. évi II. törvény, valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok irányadóak.

A Szövetség Alapszabályának módosítását a 2005. április 26-i Közgyűlés fogadta el.

 

Kelt: Budapest, 2005. április 26.