Hajózás és környezetvédelem
1.
Tarifa, önköltség, szállítási jellemzők

 
A belvízi áruszállításban érvényesített tarifák a legalacsonyabbak a közlekedési munkamegosztásban résztvevő alágazatok  között.
Ezt az teszi lehetővé, hogy a hajózásnak a legkisebb a fajlagos szállítási költsége. (pl. a közúti közlekedésének az 1/8-a.)
A belvízi áruszállítás gazdasági előnye elsődlegesen a nagy távolságú (300 km feletti) fuvarozásban és nagymennyiségű ömlesztett és darabáruk esetében mutatkozik meg.
.Kisebb (300 km alatti) szállítási távolságok esetén is gazdaságosan vehetők igénybe az áruszállító  vízi járművek, amennyiben a feladó és a fogadó kikötő közvetlenül a termelő, illetve felhasználó hely közelében van.
cikk1.jpg

2.
Fajlagos energia-felhasználás

Energiaínséges korunkban rendkívül fontos szempont az, hogy az áruszállítás céljára választott közlekedéshordozó üzemeltetése mennyire üzemanyag-igényes.
Ebben a tekintetben albelvízi hajózás van a legkedvezőbb helyzetben, mivel a teljesített 1 tkm-re vetített energia-felhasználása a legkisebb az összes közlekedési szállítási mód között.

cikk2.jpg
Nemzetközi adatok szerint ugyanazon enegria-felhasználással azonos tömeget
belvízen 370 km-re
vasúton 300 km-re
közúton 100 km távolságra lehet fuvarozni.
 

A kedvező fajlagos energia-felhasználás jelentősen befolyásolja az önköltséget, illetve ennek révén az alkalmazható tarifát.

3.
Hazai vízi utak, pálya csatlakozási lehetőségek

Magyarországon a hajózható vízi utak hossza 1366 km.
Ez európai viszonylatban jó közepes vízi út sűrűséget jelent.
Belvízi hajóinkkal a Duna-delta (Fekete-tenger) és a Rajna torkolat (Északi-tenger) kikötőibe tudunk szállítmányokat eljuttatni. A Duna-Majna-Rajna vízi út rendszer teljes hajózható hossza Rotterdamtól Szulináig 3505 km.
Hazánk kiváló közlekedés-földrajzi helyzetét mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy ennek a transzkontinentális vízi útnak a földrajzi közepe Dunaalmásnál, az 1752,5 dunai folyamkilométernél van.
cikk3.jpg

Adott az elvi lehetősége annak, hogy a Duna-Majna-Rajna vízi úthoz csatlakozó folyók, csatornák - az ENSZ EGB 2,5 m-es merülési norma betartásával - bekapcsolhatók legyenek vízi járműveink közlekedési útvonalába.
Európában a hajózható vízi úthálózat teljes hossza eléri a 25.000 km-t.

4.
Környezetvédelem, környezetkímélés

  • A belvízi hajók a többi szállítóeszközzel ellentétben alig károsítják a környezetet.
  • A vízi járműveken jelentkező szennyező anyagokat megfelelő, korszerű műszaki berendezésekkel tartják vissza, illetve szigorú rendelkezések szankcionálják a környezetidegen anyagok vízbe juttatását.
  • A hajók üzemeltetése - a hajócsavarok működése révén - növeli a folyók vizének oxigéntartalmát, ily módon segítve a vízi élővilág fennmaradását.
  • A zaj szempontjából a belvízi hajók üzemeltetése szintén kedvezőnek mondható, mivel a zajforrásaik jól szigeteltek, és a vízi utak a lakott területektől távol esnek.
  • Egy 2,5 méteres merülésű 1800 tonnás önjáróhajó merülésének 20-30 centiméteres korlátozása 10 db 30 tonnás kamionnyi árumennyiségnek megfelelő raksúly korlátozást jelent.
  • Hazánkban, a vízi út mélységi korlátozások miatt jelentős szén-monoxid emisszió többlet keletkezik.

5.
Kombinált áruszállítás

A nemzetközi közutakon nagy számban közlekedő kamionok, trélerek mind forgalombiztonsági, mind környezetvédelmi szempontból túlzott terhelést okoznak.
A mind gyakrabban bekövetkező közlekedési "infarktusok", valamint a túlzott levegőszennyezés megelőzésére több európai országban bevezették a közúti szállító járműveket sújtó hétvégi közlekedési tilalmat.
Ez a több szempontból előnyös intézkedés azonban hátrányosan érinti a határállomások forgalmát, mivel az így kialakult torlódások következtében növekszik a fuvarozási idő. A Ro-Ro rendszerű szállítás igénybevételének számos előnye van.
cikk4.jpg
Ezek közül a fontosabbak:
enegria takarítható meg,így csökken a környezetszennyezés mértéke,
  • mérséklődik a fő közlekedési útvonalak zsúfoltsága és azok fenntartási költsége, javul a közlekedés biztonsága,
  • csökken a várakozási idő a határátkelőhelyeken.

A hazai Ro-Ro forgalom még elenyésző, azonban a tervezett új Ro-Ro terminálok megépítésével és a megfelelő hajópark kialakításával rohamos fejlődésre lehet számítani

6.
Nagytömegű túlméretes áruk szállítása

 
A nagytömegű áruk közúti fuvarozása közúton mindig azzal a veszéllyel jár, hogy a rakomány-továbbításban érintett pályaszakasz a megengedettnél nagyobb mértékben rongálódik/használódik el.
 
A túlméretes szállítmányok is okozhatnak problémákat, hiszen az alacsony hidak, alagutak sokszor megoldhatatlannak tűnő gondokat idézhetnek elő közúton és vasúton.
Ezzel párhuzamosan a forgalomban fokozott baleseti veszélyt is jelenthetnek.
cikk5.jpg
 
Hosszabb szállítási útvonalak esetén, vízi utak körzetében ezen speciális rakományok szállítására a legalkalmasabbak a nagy rakodófelületű és teherbírású áruszállító hajók, valamint a Ro-Ro rendszerű vízi járművek.

A magyar hajózás az elmúlt évtizedekben már számos sikeres feladatot bonyolított le nagytömegű és túlméretes rakományok vízi szállítása terén.

7.
Biztonság

 
A belvízi hajózás számos előnyének egyike a nagyfokú közlekedési biztonság. A hajóvezetők lelkiismeretességének, szakmai felkészültségének és hajózási jártasságának köszönhetően igen ritkák a járműben és a szállítmányban bekövetkezők károk.
Környezetvédelmi és gazdasági szempontból fontos, hogy a hajók raktereiből - havaria vagy emberi gondatlanság következtében - káros anyag ne kerüljön a levegőbe, illetve a vízbe.
 
Ennek megelőzésére a hazai hajózásban is jelenleg érvényben lévő ADN szabályzatot felváltja a szigorúbb előírásokat magába foglaló ADNR követelmény-rendszer, amely a veszélyes áruk fuvarozásában érintett úszóegységeknek a szállított áruk szempontjából megfelelő építésének és üzemeltetésének előírásait tartalmazza.
A hazai vízi szállítás biztonságát szolgálja a hajózás területén működő és folyamatos fejlesztés alatt lévő telematikai rendszer.

8.
Hajónagyságok

 
A szállítás gazdaságosságát jelentős mértékben megszabja, hogy a rakományokhoz mennyire igazodó nagyságú, befogadóképességű járművek állnak rendelkezésre.
Felismerve e megállapítás fontosságát, a magyar hajózás rugalmasan alkalmazkodott a keresletekhez; úgy alakította ki áruszállító hajóparkját, hogy ennek a fontos követelménynek megfeleljen. Az al-dunai viszonylatban a toló-, illetve toló-önjáró hajózás jelenti továbbra is a leggazdaságosabb hajózási módot.
  cikk6.jpg

 
A felső-dunai forgalomban a Duna-Majna csatorna 1992-es megnyitása után felszínre került fuvarpiaci lehetőségek az 1300-1600 tonna hordképességű önjáró hajókkal aknázhatók ki a legkedvezőbben.
Az önjáró hajók számának jelentős növelése folyami hajózásunk fejlesztésének egyik kiemelt feladata. Jellemzésül: egy 1500 t hordképességű áruszállító hajó 38 db vasúti kocsival vagy 50 db kamionnal helyettesíthető.


9.
Technikai felszereltség

A hajózás igen fogékony a technikai újdonságok befogadására, alkalmazására.
Mindez azzal az előnnyel jár, hogy folyamatosan növekszik a hajók gazdaságossága, biztonsága, ugyanakkor tovább mérséklődik a hajók fő- és segédüzemének fajlagos energiafogyasztása, valamint a környezetbe kibocsátott káros anyagok mennyisége.
 

cikk7.jpg
A fuvarozás minőségi színvonala nagymértékben függ a jarműpark korszerűségétől. A modern járműpark bizalmat ébreszt a megrendelőkben a hajózás szolgáltatásai iránt.

A hazai hajózás legfrekventáltabb forgalmi területein nem halogatható tovább a világszínvonalat képviselő vízi járművek forgalomba állítása.

10.
Vízi utak többcélúsága, fenntartási költsége

 
A vízi utak a hajók közlekedésének biztosításán felül, számos más feladatnak is eleget tesznek.
Ezekből látják el a vonzáskörzetükbe tartozó településeket ivóvízzel, a termőföldeket öntözővízzel, az ipart a technológiai folyamatok fenntartásához szükséges vízmennyiséggel.
Ezen felül a nagy esésű vízi út szakaszokon vízierőművek segítségével elektromos energia termelhető, valamint a vízi utak teszik lehetővé a megtisztított ipari és kommunális szennyvizek elvezetését.
cikk8.jpg

Mindemellett a vízi utak fenntartási költsége relatíve kevesebb, mint a hasonló teljesítményt lebonyolító közúté, illetve vasúté.
Ellentétben a túlzsúfolt közutakkal, legfontosabb vízi utunk, a Duna kapacitása napjainkban csekély kihasználtságú, potenciális lehetőséget adva a belvízi forgalom további növelésére, és ezáltal az egészségesebb környezet kialakítására.